Zwykły rower jest pojazdem napędzanym siłą mięśni
Rower jadący pod górę jest pojazdem napędzanym siłą woli

Kolarska Odznaka Turystyczna (wersja z 2012 r., akt. 2018 r.)

kot
 

Tekst jednolity regulaminu odznaki przyjętego w dniu 28 kwietnia 2012 r. Uchwałą nr 326/XVII/2012 Zarządu Głównego PTTK.
Regulamin zawiera obiekty krajoznawcze dodawane do listy w terminie późniejszym na mocy paragrafu 7 pkt 6 Regulaminu (stan na 14 stycznia 2018 r.)

Regulamin Kolarskiej Odznaki Turystycznej

I. Zasady ogólne

§ 1

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze ustanawia Kolarską Odznakę Turystyczną, zwaną w skrócie KOT.

§ 2

KOT ustanowiono w celu zachęcenia społeczeństwa do poznawania ojczystego kraju, jego historii, współczesnego dorobku oraz do uprawiania turystyki kolarskiej, jako jednej z form aktywnego wypoczynku.

§ 3

KOT może zdobywać każdy, kto spełni warunki wymagane niniejszym regulaminem.

§ 4

Wskazane jest, aby zdobyte odznaki były wręczane w sposób uroczysty w czasie imprez turystycznych.

§ 5

1. Wzór KOT zawiera załącznik nr 1 do regulaminu.
2. Odznaka jest odpłatna.

II. Stopnie odznaki i warunki jej zdobywania

§ 6

1. KOT posiada siedem stopni: mały brązowy, mały srebrny, mały złoty, duży brązowy, duży srebrny, duży złoty i za wytrwałość.
2. KOT zdobywa się kolejno, rozpoczynając od stopnia małego brązowego.

§ 7

1. O przyznanie KOT może ubiegać się turysta, który zgromadził odpowiednią dla zdobywanego stopnia ilość punktów na wycieczkach kolarskich oraz spełnił wymagania dodatkowe.
2. Podstawowym dowodem odbycia wycieczek jest „Książeczka wycieczek kolarskich” prowadzona przez ubiegającego się o KOT i poświadczona zgodnie z przepisami rozdziału IV.
3. Szczegółowe warunki do spełnienia, od których uzależnione jest przyznanie KOT, określone są w poniższej tabeli:

Stopień KOTLiczba punktówWarunki ogólne
Mały brązowy 100 Punkty za udział w kolarskich imprezach turystycznych nie mogą być zdobywane w okresie dłuższym niż 24 miesiące.
Mały srebrny 400
Mały złoty 800 Zdobywanie punktów za wycieczki i zwiedzanie powinno się odbywać również poza województwem, w którym zamieszkuje ubiegający się o odznakę.
Duży brązowy 1000 Zwiedzenie w Polsce: 1 parku narodowego i 5 obiektów krajoznawczych.
Duży srebrny 1200 Odbycie 2 wycieczek 6-dniowych, zwiedzenie w Polsce dalszych 3 parków narodowych i następnych 15 obiektów krajoznawczych.
Duży złoty 1500 Zwiedzenie w Polsce 5 kolejnych parków narodowych i dalszych 25 obiektów krajoznawczych.
Za wytrwałość 7 x 100 Może ją uzyskać turysta, który posiada dużą złotą KOT i przez 7 lat (niekoniecznie kolejnych) zgromadził minimum 100 pkt. w każdym roku.

4. Wykaz obiektów krajoznawczych zawiera załącznik nr 2.
5. Wykaz parków narodowych zawiera załącznik nr 3.
6. Wykaz obiektów krajoznawczych i parków narodowych ulega poszerzeniu z dniem ustanowienia przez właściwy organ kolejnych pomników historii, parków narodowych oraz wpisania nowych obiektów na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego Ludzkości UNESCO.
III. Zasady punktacji

§ 8

1. Za udział w wycieczkach, obozach, rajdach itp. imprezach kolarskich przyznaje się określoną niżej liczbę punktów, które oprócz innych kryteriów (wymienionych w tabeli) stanowią podstawę do przyznania KOT.
2. Punktacja podstawowa:
a) za każdy dzień jazdy rowerem podczas wędrówek jednodniowych – 10 pkt.
b) za każdy dzień wędrówek wielodniowych (minimum 1,5 dnia) – 15 pkt.
3. Punktacja dodatkowa:
a) za minimum trzydniowy udział w centralnej imprezie turystyki kolarskiej (ogólnopolski zlot przodowników turystyki kolarskiej oraz centralny zlot turystów kolarzy) – zryczałtowana premia – 30 pkt.
b) za zwiedzanie miejscowości, muzeów, zabytków architektury i pomników przyrody – po złożeniu zespołowi weryfikacyjnemu ustnego, pisemnego bądź elektronicznego opisu zwiedzanych obiektów – premia w wysokości 5 - 20% limitu punktów wymaganych na zdobywany stopień KOT.


§ 9

1. Długość odcinka, który należy przejechać na rowerze w ciągu jednego dnia wynosi minimum 15 kilometrów.
2. Trasy wycieczek indywidualnych nie mogą być powtarzane na dany stopień odznaki; zapis ten nie dotyczy wycieczek odbywanych w ramach imprez turystycznych (rajdy, zloty, obozy wędrowne) pod warunkiem potwierdzenia powtarzanej trasy pieczątką rajdową.
3. Trasa wycieczki nie jest uznana za powtórzoną, jeżeli przynajmniej 15-kilometrowy jej odcinek przebiega inną drogą niż wcześniejsze przejazdy odnotowane w „Książeczce wycieczek kolarskich”.
4. Przy zaliczaniu parków narodowych i obiektów krajoznawczych należy dokonać wpisu w „Książeczce wycieczek kolarskich”, wykorzystując całą rubrykę na potwierdzenie zwiedzanego obiektu, bez naliczania punktów. Do uznania ważności potwierdzenia wymagany jest odcisk pieczątki z nazwą miejscowości bądź stempel z nazwą obiektu. Udokumentowanie zwiedzania może być dokonane także przez zamieszczenie zdjęcia zainteresowanej osoby na tle zwiedzanego obiektu.
5. Zwiedzanie parków narodowych w Polsce oraz obiektów krajoznawczych jest zaliczane na KOT także w czasie wycieczek innych niż rowerowe.
6. Poczynając od stopnia małego srebrnego dopuszcza się zaliczanie punktów na wycieczkach zagranicznych, przy czym na stopnie mały srebrny i mały złoty ilość uznanych punktów nie może przekroczyć 30% wymaganej punktacji; na duże stopnie ilość punktów zdobywanych na wycieczkach zagranicznych nie jest limitowana.
7. W przypadku uzyskania większej ilości punktów od wymaganej, nadwyżka jest uwzględniana przy przyznawaniu odznaki wyższego stopnia.
8. Gromadzenie punktów na KOT za wytrwałość można rozpocząć w roku zdobycia KOT w stopniu dużym złotym.


§ 10

1. Szybkość jazdy powinna być dostosowana do warunków, w jakich wycieczka się odbywa, sprzętu kolarskiego oraz kondycji turystów. Przede wszystkim należy mieć na uwadze bezpieczeństwo, cel krajoznawczy, zadowolenie z jazdy, dobre samopoczucie fizyczne i psychiczne.
2. Zdobywanie odznaki odbywa się na własną odpowiedzialność. PTTK nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, których może doznać uczestnik, jak również za szkody wyrządzone przez uczestnika osobom trzecim.

IV. Książeczka wycieczek kolarskich i tryb przyznawania KOT

§ 11

1. Turysta ubiegający się o KOT powinien prowadzić rejestr wycieczek w „Książeczce wycieczek kolarskich” według wzoru ustalonego przez Komisję Turystyki Kolarskiej Zarządu Głównego PTTK – załącznik nr 4.
2. Każdy odcinek dzienny wymaga potwierdzenia zgodnie z § 12, w sposób nie budzący wątpliwości co do kierunku i czasu jazdy.


§ 12

Potwierdzeń przejazdu mogą dokonywać:

1. Przodownicy turystyki kolarskiej potwierdzający przejazdy (podpis oraz numer legitymacji przodownika bądź odcisk pieczątki przodownika turystyki kolarskiej z numerem legitymacji), w których osobiście uczestniczyli, jak również te, w których nie brali udziału, jeśli nie mają wątpliwości, że zapis jest zgodny z rzeczywistością. Przodownik może także potwierdzać własne przejazdy tras wycieczkowych.
2. Instytucje państwowe, spółdzielcze, samorządowe, kościelne lub społeczne, urzędy pocztowe, placówki handlowe itp. Do uznania ważności potwierdzenia wymagany jest odcisk pieczątki instytucji z nazwą miejscowości.
3. Na imprezach szkolnych dopuszcza się potwierdzenie uczestnictwa podpisem wychowawcy i pieczątką szkoły organizującej imprezę.
4. Potwierdzeniem może być także zdjęcie turysty na tle tablicy z nazwą miejscowości lub kronika w formie elektronicznej.


§ 13

Uprawnienia do weryfikacji i przyznawania KOT posiadają:
a) regionalne (wojewódzkie) rady turystyki kolarskiej, oddziałowe komisje turystyki kolarskiej oraz kluby mające uprawnienia oddziałowych komisji turystyki kolarskiej – w stopniach małym brązowym, małym srebrnym i małym złotym;
b) regionalne (wojewódzkie) rady turystyki kolarskiej oraz upoważnione przez Komisję Turystyki Kolarskiej Zarządu Głównego PTTK oddziałowe komisje lub kluby turystyki kolarskiej w województwach, w których nie ma regionalnych rad – w stopniach dużym brązowym i dużym srebrnym.
c) Komisja Turystyki Kolarskiej Zarządu Głównego PTTK poprzez centralny referat weryfikacyjny i jego filie – w stopniach dużym złotym i za wytrwałość.

§ 14

1. Ubiegający się o KOT, po spełnieniu wymogów określonych niniejszym regulaminem, powinien przekazać „Książeczkę wycieczek kolarskich” do referatu weryfikacyjnego dowolnej komisji lub klubu turystyki kolarskiej PTTK.
2. Przekazując „Książeczkę wycieczek kolarskich” do weryfikacji na stopnie duże zainteresowany zobowiązany jest dołączyć wykaz zwiedzonych obiektów krajoznawczych i parków narodowych ze wskazaniem w nim miejsca potwierdzenia każdego obiektu (numer „Książeczki wycieczek kolarskich” i strona z potwierdzeniem zwiedzenia obiektu).
3. Weryfikacja powinna nastąpić najpóźniej w ciągu miesiąca od daty przekazania książeczki.


§ 15

Interpretacja regulaminu należy do Komisji Turystyki Kolarskiej Zarządu Głównego PTTK.

§ 16

1. Przy weryfikacji drogą korespondencyjną należy dołączyć znaczki pocztowe o wartości opłaty pocztowej jak przy nadaniu.
2. Tekst jednolity regulaminu zatwierdzony został na wniosek Komisji Turystyki Kolarskiej przez Zarząd Główny PTTK w dniu 28 kwietnia 2012 r. uchwałą nr 326/XVII/2012.
3. Tracą moc wszystkie poprzednie wersje regulaminu KOT.

Załącznik nr 1 do Regulaminu KOT
Wzór Kolarskiej Odznaki Turystycznej

StopieńBrązowySrebrnyZłoty
Mały kotmb kotms kotmz
Duży kotdb kotds kotdz
Za wytrwałość kotzw
Załącznik nr 2 do Regulaminu KOT
Obiekty krajoznawcze obowiązujące zdobywających duże stopnie KOT
 1. Arkadia k. Łowicza – park romantyczny z budowlami
 2. Augustowski Kanał – zbudowany w latach 1824-1839 zabytek sztuki inżynierskiej
 3. Baranów Sandomierski – zamek
 4. Binarowa (gm. Biecz) – późnogotycki drewniany kościół parafialny pw. św. Michała Archanioła
 5. Biskupin – rezerwat archeologiczny
 6. Blizne (gm. Jasienica Rosielna) – późnogotycki drewniany kościół parafialny
 7. Bochnia – kopalnia soli
 8. Brzeg – zamek Piastów śląskich
 9. Boguszyce k. Rawy Mazowieckiej – drewniany, późnogotycki kościół pw. św. Stanisława, wzniesiony w 1558 r.
 10. Bohoniki (gm. Sokółka) – meczet i mizar (cmentarz)
 11. Brunary Wyżne (gm. Uście Gorlickie) – drewniana cerkiew pw. św. Michała Archanioła
 12. Chełm – popijarski kościół parafialny
 13. Chełmno n. Wisłą – średniowieczny układ przestrzenny z murami obronnymi i 17 basztami
 14. Chotyniec (gm. Radymno) – drewniana cerkiew Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy
 15. Ciechocinek – zespół tężni i warzelni soli
 16. Częstochowa – zespół klasztorny paulinów na Jasnej Górze
 17. Dębno Podhalańskie – kościół pw. św. Michała Archanioła
 18. Duszniki Zdrój – młyn papierniczy
 19. Elbląski Kanał
 20. Frombork – zespół zabudowań Wzgórza Kopernika
 21. Gdańsk – Kościół Mariacki
 22. Gdańsk – zabudowa Głównego Miasta
 23. Gdańsk – ratusz Głównego Miasta
 24. Gdańsk – zespół Wielkiej Zbrojowni
 25. Gdańsk – zespół Twierdzy Wisłoujście
 26. Gdańsk – pole bitwy na Westerplatte
 27. Gdańsk-Oliwa – zespół pocystersko-katedralny z katedrą Trójcy Świętej
 28. Gdynia – historyczny układ urbanistyczny śródmieścia
 29. Gliwice – radiostacja
 30. Gniezno – gotycki kościół archikatedralny Wniebowzięcia NMP z pozostałościami budowli romańskiej
 31. Gostyń-Głogówko – zespół klasztorny Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri
 32. Gościkowo-Paradyż – pocysterski zespół klasztorny
 33. Góra Świętej Anny – komponowany krajobraz kulturowo-przyrodniczy
 34. Grudziądz – zespół zabytkowych spichlerzy
 35. Grunwald – pole bitwy
 36. Haczów n. Wisłokiem – drewniany kościół późnogotycki
 37. Henryków n. Oławą – pocysterski zespół klasztorny
 38. Janów Podlaski – Stadnina koni
 39. Jarosław n. Sanem – zabytkowy układ urbanistyczny
 40. Jawor n. Nysą Szaloną – barokowy, ewangelicki kościół Pokoju, drewniany, konstrukcji szkieletowej
 41. Kalwaria Zebrzydowska – zespół kulturowo-krajobrazowy klasztoru i parku pielgrzymkowego
 42. Kamień Pomorski – zespół katedralny
 43. Katowice – osiedle robotnicze Nikiszowiec
 44. Katowice – gmach województwa i Sejmu Śląskiego
 45. Katowice – archikatedra pw. Chrystusa Króla
 46. Kazimierz Dolny n. Wisłą – staromiejski zespół architektoniczny
 47. Kielce – pałac biskupów krakowskich (obecnie oddział Muzeum Narodowego)
 48. Kielce – katedra Wniebowzięcia NMP
 49. Klępsk (gm. Sulechów) – kościół pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny
 50. Kołbacz k. Gryfina – założenie dawnego klasztoru cystersów, późniejszej letniej rezydencji książąt pomorskich i domeny państwowej
 51. Kotlina Jeleniogórska – pałace i parki krajobrazowe Kotliny Jeleniogórskiej
 52. Kozłówka – zespół pałacowo-parkowy
 53. Kórnik – zespół zamkowo-parkowy wraz z kościołem parafialnym – nekropolią właścicieli
 54. Kraków – zabudowa Wzgórza Wawelskiego
 55. Kraków – zabudowa Śródmieścia
 56. Kraków – Kościół Mariacki
 57. Kraków – Sukiennice
 58. Kraków – kościół św. Anny przy ul. św. Anny
 59. Kraków – pozostałości obwarowań miejskich
 60. Kraków – zespół klasztorny jezuitów z kościołem pw. św. Piotra i Pawła przy ul. Grodzkiej
 61. Kraków – Collegium Maius (obecnie Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego)
 62. Kraków – zespól klasztorny augustianów (kościół św. Katarzyny przy ul. Augustiańskiej)
 63. Kraków – zespół klasztorny na Bielanach (kobiety wpuszczane są tylko w 12 wyznaczonych dni roku: 7 II, 25 III, w Wielkanoc, Zielone Świątki, Boże Ciało, 19 VI i w niedzielę po św. Romualdzie, 15 VIII, 8 IX, 8 XII oraz w pierwszy dzień Bożego Narodzenia; furta z pieczątką otwarta w godz. 9-11 oraz 15-17)
 64. Kraków – Kopiec Kościuszki z otoczeniem
 65. Kraków Tyniec – zespół opactwa benedyktynów
 66. Krasiczyn k. Przemyśla – zamek Krasickich
 67. Kruszyniany (gm. Krynki) – meczet i mizar (cmentarz)
 68. Krzemionki Opatowskie k. Ostrowca Świętokrzyskiego – rezerwat archeologiczny
 69. Krzeszów w Sudetach – zespół opactwa cystersów
 70. Kwiatoń (gm. Uście Gorlickie) – drewniana cerkiew pw. św. Paraskiewy
 71. Ląd nad Wartą – zespół dawnego opactwa cystersów
 72. Legnickie Pole – zespół klasztorny benedyktynów
 73. Leżajsk – klasztor bernardynów
 74. Lidzbark Warmiński – zespół zamkowy
 75. Lipnica Murowana k. Bochni – późnogotycki drewniany kościół cmentarny pw. św. Leonarda
 76. Lubiąż n. Odrą – zespół opactwa cystersów
 77. Lubiń (pow. Kościan) – zespół opactwa benedyktynów
 78. Lublin – kaplica pw. Św. Trójcy na zamku
 79. Łańcut – zespół zamkowo-parkowy
 80. Łęknica n. Nysą Łużycką – Park Mużakowski
 81. Łowicz – bazylika katedralna pw. Wniebowzięcia NMP (dawna Kolegiata Prymasowska)
 82. Łódź – wielokulturowy krajobraz miasta przemysłowego (w tym m.in. ul. Piotrkowska, pałac Poznańskiego, Stary Cmentarz)
 83. Łysa Góra – przedchrześcijańskie obwałowania kamienne
 84. Malbork – zamek krzyżacki
 85. Maurzyce k. Łowicza – zbudowany w 1927 r. na rzece Słudwi pierwszy w świecie spawany most drogowy
 86. Nieborów k. Łowicza – zespół pałacowy
 87. Nysa – zespół kościoła farnego pw. Św. Jakuba Starszego Apostoła i św. Agnieszki Dziewicy i Męczennicy
 88. Ostrów Lednicki – ruiny palatium (zamku książęcego z X w.)
 89. Oświęcim – Auschwitz-Birkenau niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady
 90. Owczary (gm. Sękowa) – drewniana cerkiew Opieki Bogurodzicy
 91. Ozimek – żelazny łańcuchowy most wiszący na rzece Mała Panew
 92. Paczków – średniowieczny układ urbanistyczny
 93. Pelplin – zespół pocystersko-katedralny
 94. Powroźnik (gm. Muszyna) – drewniana cerkiew pw. św. Jakuba Młodszego Apostoła
 95. Poznań – (Ostrów Tumski) kościół katedralny pw. św. Piotra i Pawła z pozostałościami kamiennej bazyliki przedromańskiej
 96. Poznań – Ratusz Staromiejski (obecnie Muzeum Historii m. Poznania)
 97. Poznań – pojezuicki kościół farny św. Stanisława przy ul. Gołębiej
 98. Przemyśl – zespół urbanistyczny w obrębie dawnych murów miejskich
 99. Pszczyna – pałac (dawny zamek gotycki, obecnie Muzeum Wnętrz)
 100. Racławice – teren historycznej Bitwy Racławickiej
 101. Radruż (gm. Horyniec Zdrój) – drewniana cerkiew pw. św. Paraskiewy
 102. Radzyń Chełmiński – zamek krzyżacki
 103. Rydzyna – założenie rezydencjonalno-urbanistyczne
 104. Sandomierz – zabudowa Starego Miasta
 105. Sandomierz – kościół pw. św. Jakuba z klasztorem dominikanów
 106. Sękowa k. Gorlic – późnogotycki drewniany kościół parafialny
 107. Smolnik (gm. Lutowiska) – drewniana cerkiew pw. św. Michała Archanioła
 108. Srebrna Góra – twierdza srebrnogórska
 109. Stargard – kościół pw. NMP Królowej Świata
 110. Stargard – średniowieczne mury obronne miasta
 111. Strzegom – kościół pw. św. św. Ap. Piotra i Pawła
 112. Strzelno k. Inowrocławia – zespół klasztorny norbertanek
 113. Sulejów Podklasztorze – zespół opactwa cystersów
 114. Szalowa (gm. Łużna) – drewniany kościół parafialny pw. św. Michała Archanioła
 115. Świdnica – katedra pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika i św. Wacława Męczennika
 116. Świdnica – zespół kościoła ewangelicko-augsburskiego pw. Świętej Trójcy
 117. Święty Krzyż – pobenedyktyński zespół klasztorny
 118. Tarnowskie Góry – Sztolnia Czarnego Pstrąga
 119. Tarnowskie Góry – podziemia zabytkowej kopalni rud srebronośnych
 120. Toruń – zabudowa Starego i Nowego Miasta
 121. Toruń – Ratusz Staromiejski
 122. Toruń – kamienica pod Gwiazdą (obecnie Muzeum Okręgowe)
 123. Toruń – bazylika pw. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty
 124. Toruń – kościół pw. św. Jakuba
 125. Toruń – kościół pw. NMP
 126. Trzebnica – zespół klasztorny cystersek
 127. Turzańsk (gm. Komańcza) – drewniana cerkiew pw. św. Michała Archanioła
 128. Ujazd k. Opatowa – zamek Krzyżtopór
 129. Warszawa – Stare Miasto
 130. Warszawa – zespół pałacowo-parkowy Łazienki
 131. Warszawa – zespół pałacowo-parkowy Wilanów
 132. Warszawa – zespół stacji filtrów Williama Lindleya
 133. Warszawa – zespół zabytkowych cmentarzy wyznaniowych na Powązkach
 134. Wąchock – zespół opactwa cystersów
 135. Wiśnicz Nowy – późnogotycki zespół zamkowy (obecnie muzeum)
 136. Wieliczka – kopalnia soli
 137. Wrocław – katedra pw. św. Jana Chrzciciela
 138. Wrocław – Ratusz Staromiejski
 139. Wrocław – Hala Stulecia (Hala Ludowa)
 140. Wrocław – zespół zabudowy Ostrowa Tumskiego i Wyspy Piaskowej
 141. Zamość – zespół zabudowy miasta w granicach dawnej twierdzy
 142. Zamość – XVI-wieczny zespół kolegiacki
 143. Żagań – poaugustiański zespół klasztorny
 144. Żagań – zespół pałacowy
 145. Żyrardów – XIX-wieczna Osada Fabryczna

Parki narodowe w Polsce
 1. Babiogórski PN
 2. Białowieski PN
 3. Biebrzański PN
 4. Bieszczadzki PN
 5. PN Bory Tucholskie
 6. Drawieński PN
 7. Gorczański PN
 8. PN Gór Stołowych
 9. Kampinoski PN
 10. Karkonoski PN
 11. Magurski PN
 12. Narwiański PN
 13. Ojcowski PN
 14. Pieniński PN
 15. Poleski PN
 16. Roztoczański PN
 17. Słowiński PN
 18. Świętokrzyski PN
 19. Tatrzański PN
 20. PN Ujście Warty
 21. Wielkopolski PN
 22. Wigierski PN
 23. Woliński PN

 

Załącznik nr 4 do Regulaminu KOT
Wzór „Książeczki wycieczek kolarskich”
 1. „Książeczka wycieczek kolarskich” w części adresowej
  1. zawiera napis: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Zarząd Główny, Komisja Turystyki Kolarskiej oraz nazwę: „Książeczka wycieczek kolarskich” nr …, nadto imię i nazwisko turysty, adres zamieszkania, datę urodzenia i podpis właściciela;
  2. może zawierać adnotacje o przynależności do PTTK, numerze legitymacji członkowskiej.
 2. Wskazane jest, by w Książeczce znajdował się Regulamin KOT wraz z załącznikami.
 3. W części przeznaczonej do rejestrowania odbywanych wycieczek i zwiedzanych obiektów krajoznawczych oraz parków narodowych znajdują się:
  1. rubryka na dokonanie zapisów obrazujących trasę wycieczki rowerowej, jej długości w km, dacie i punktacji;
  2. obok – miejsce na odciski pieczątek.
 4. Książeczkę zamykają „Adnotacje o przyznaniu KOT” zawierające miejsce na wpisanie nazwy referatu weryfikacyjnego, nr weryfikacyjnego i stopnia przyznanej odznaki, oznaczenie czasokresu wycieczek odbytych na dany stopień KOT, informacja o ilości zdobytych punktów i wysokości przyznanej premii oraz zapis o ewentualnej nadwyżce punktów na kolejny stopień KOT.

 

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem